بازیابی اطلاعات در لایف سرویس

بازیابی اطلاعات در لایف سرویس

ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات ، بخش از خدمات نوین و تخصصی است که توسط کارشناسان شرکت لایف سرویس به مشتریان عرضه می گردد. با توجه به اهمیت ریکاوری هارد و الویت امانت داری در این زمینه، مشاورین لایف سرویس در هنگام پذیرش و دریافت هارد دیسک و یا هر نوع قطعه حاوی اطلاعات از دست رفته، پس از بررسی ابتدایی در صورتیکه شرایط بازیابی آنها فراهم باشد، شرایط و نحوه بازیابی و ریکاوری اطلاعات مورد نظر را به اطلاع مالک دستگاه رسانده و مراجعین محترم در صورت تمایل انجام پروژه را به متخصصین لایف سرویس می سپارند.
شرکت لایف سرویس امانت دار اطلاعات شما خواهد بود.

ریکاوری هارد و بازیابی اطلاعات ، بخش از خدمات نوین و تخصصی است که توسط کارشناسان شرکت لایف سرویس به مشتریان عرضه می گردد. با توجه به اهمیت ریکاوری اطلاعات و الویت امانت داری در این زمینه، مشاورین لایف سرویس در هنگام پذیرش و دریافت هارد دیسک و یا هر نوع قطعه حاوی اطلاعات از دست رفته، پس از بررسی ابتدایی در صورتیکه شرایط بازیابی آنها فراهم باشد، شرایط و نحوه بازیابی و ریکاوری اطلاعات مورد نظر را به اطلاع مالک دستگاه رسانده و مراجعین محترم در صورت تمایل  انجام پروژه را به متخصصین لایف سرویس می سپارند.
شرکت لایف سرویس امانت دار اطلاعات شما خواهد بود.