صفحه نمایش لمسی

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پرقدرت اینتل

مشاهده جزئیات

صفحه نمایش لمسی

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پرقدرت اینتل

مشاهده جزئیات

صفحه نمایش لمسی

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پرقدرت اینتل

مشاهده جزئیات

صفحه نمایش لمسی

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پرقدرت اینتل

مشاهده جزئیات

صفحه نمایش لمسی

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پرقدرت اینتل

مشاهده جزئیات