رضایت مشتریان

میزان رضایت مندی مشتریان در سال ۹۴ را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

نمودار آبی برای تهران و نمودار قرمز برای شهرستان
میزان رضایت مشتری
دورهتهرانشهرستانشروعپایان
دوره اول 96.37% 94.57% 1394/01/15 1394/03/31
دوره دوم 96.26% 91.79% 1394/04/01 1394/06/31
دوره سوم 96.96% 93.99% 1394/07/01 1394/07/30
نمودار آبی برای تهران و نمودار قرمز برای شهرستان
میزان رضایت مشتری
دورهتهرانشهرستانشروعپایان
دوره سوم 100.00% 96.45% 1394/08/01 1394/08/30
دوره چهارم 98.42% 98.22% 1394/09/01 1394/09/30
نمودار آبی برای تهران و نمودار قرمز برای شهرستان
میزان رضایت مشتری
دورهتهرانشهرستانشروعپایان
دوره اول 96.37% 94.57% 1394/01/15 1394/03/31
دوره دوم 96.26% 91.79% 1394/04/01 1394/06/31
دوره سوم 96.96% 93.99% 1394/07/01 1394/07/30
دوره چهارم 100.00% 96.45% 1394/08/01 1394/08/30
دوره پنجم 98.42% 98.22% 1394/09/01 1394/09/30